Thực hiện công văn số 4464/UBND-KDVX ngày 02/11/2018 của Ủy bannhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thựcphẩm trong các trường học, phòng GDĐT ...